Nexit alleen mogelijk onder het socialisme

Na het Brexit van Groot Brittannië begonnen tegenstanders van de EU in Nederland al te praten over een Nexit. Alleen al de gedachte doet een golf van paniek los bij de Europese Commissie die een enorme nederlaag leed toen de Britten tegen de neoliberale EU stemde. Hoewel racisme en haat tegen buitenlanders een rol speelt in de afkeer van deze unie, stemde vele ook tegen omdat ze het rechtse beleid afkeuren dat Brussel afdwingt. Ook in Nederland is er veel woede onder arbeiders. Doordat er geen socialistische alternatief bestaat kunnen racistische partijen zoals de PVV, de schuld aan buitenlanders en vluchtelingen geven. De SP zou op zo’n moment juist moeten pleiten voor een verenigd socialistisch Europa!

Een onafhankelijk Nederland buiten de EU kan niet overleven zolang de productie middelen in privé bezit blijven. De economie is gekoppeld aan de Europese market, dat was het hele doel achter het verdrag van Maastricht uit 1992 en vormt de kern waarde van de EU. Een gemeenschappelijke kapitalistische economie op neoliberale politiek vormen de grondbeginselen van de EU, daarom verwerpen wij revolutionair socialisten de unie en pleiten voor een Europa, waarin de werkende klasse aan de macht is en niet de klasse der kapitalisten!

Het klassenbewustzijn in Nederland is zeer laag. Arbeiders hebben geen besef dat een alternatief op het neoliberalisme bestaat. Helaas is na jaren van verraad en rechtse propaganda, het gevoel ontstaan dat er geen alternatief is. TINA staat voor ”There Is No Alternative”, een gevolg van massieve desillusie op politiek links, door de ondergang van het zogenaamde ”reëel bestaande socialisme” (stalinisme). De neoliberaal Margaret Thatcher kwam met de lijfspreuk om vooral duidelijk te maken dat het socialisme gefaald had. Alle sociaal democratische partijen waren het met haar eens en gaven hun socialistische idealen op!

Doordat de sociaal democratie verrechtste en de arbeidersklasse in de steek liet, konden rechtse populisten veel arbeidersstemmen winnen. Pim Fortuyn en Geert Wilders bewijzen dat. Maar niet alleen de sociaal democratie heeft de arbeidersklasse verraden. Ook de stalinisten deden dat, want na 1991 is er niets overgebleven van de partijen die zich als voorhoede van de arbeidersklasse zagen. De Communistische Partij van Nederland hief zich in 1991 op en werd het gematigde GroenLinks. Jan Marijnissen leidde de Socialistische Partij uit het revolutionaire gedachtegoed en accepteerde de sociaal democratie!

Heeft Nederland echte antikapitalistische partijen? Nee, behalve als je de Nieuwe Communistische Partij – NCPN niet meerekent. Deze club van oud stalinisten weigerde om deel van GroenLinks te worden, maar heeft nauwelijks steun onder de arbeidersklasse. Dit is deels hun eigen schuld want de NCPN is dogmatisch in haar leer en gelooft nog dat de Sovjet-Unie een ”socialistische” staat voorstelde. Ook steunt de partij kritiekloos de regeringen van Cuba en Venezuela. Niet bepaald democratische overheden, laat staan socialistisch van aard!

Is een Nexit mogelijk? Ja, maar alleen als Nederland het lef heeft om te breken met het kapitalisme. Dat zal lastig worden omdat de Nederlandse arbeidersklasse geen flauw benul heeft om zelf te heersen. Net als de rest van de wereld leeft het idee dat we niet zonder kapitalisten kunnen. Dat beweerde koningen, keizers, de adel en geestelijke leiders ook, ver in het verleden. Men kon niet zonder de adel, de troon, de staatskerk. Tegenwoordig brullen de politici van het kapitalisme dat men niet zonder de dictatuur van de markten kan. Wij revolutionair socialisten geloven dat de mensheid in staat is tot meer, dat heeft de geschiedenis al bewezen. 200 jaar geleden was de adel nog almachtig in het jaar 1816. 100 jaar later was hun macht al grotendeels overgenomen door de klasse der kapitalisten een klasse die in 1816 juist nog zwak was!

Zal een socialistisch Nederland kunnen overleven? Ja, maar dat is lastig als het land geïsoleerd blijft. Daarom is het noodzakelijk dat de revolutie overslaat op andere landen. Zeker in Europa want veel landen zijn te klein om zelfstandig te overleven. Laten we niet vergeten dat het kapitalisme enorm machtig is. Een regering die wil breken met de dictatuur van de markten, zal tegengewerkt worden zowel op politiek als economisch vlak. We zagen dit in Nederland waar asociaal democraat Jeroen Dijssebloem liet zien hoe hij als PvdA’er bereid was om neoliberalisme af te dwingen. De Grieken moesten buigen en premier Alexis Tsipras deed het. Hij verraadde zijn eigen volk dat juist met 61% NEE had gezegd tegen de bezuinigingen die Brussel en Dijsselbloem afdwongen!

Als Nederland breekt met het kapitalisme moet de arbeidersklasse bereid zijn om snel in te grijpen. Want de klasse der kapitalisten zal niet zonder een slag of stoot ten ondergaan. Kapitaal vlucht zullen ze proberen om hun miljarden veilig te stellen op buitenlandse banken. Daarnaast zullen grote bedrijven massa ontslagen doorvoeren om de arbeiders te breken. Verwacht niet dat men eerlijk of democratisch zal zijn. De heersende klasse ziet democratie slechts als nuttig middel zolang zij aan de macht blijven. Mocht de arbeidersklasse via de stembus aangeven het socialisme te willen, dan zullen de kapitalisten hun democratische façade snel laten vallen!

Het is van groot belang dat de productiemiddelen en de gehele financiële sector onder democratisch bestuur van de gemeenschap wordt geplaatst. Alle banken dienen genationaliseerd te worden, dit al om kapitaal vlucht te voorkomen. Natuurlijk zullen de rijken roepen dat ze recht hebben op hun miljoenen, dit terwijl hun rijkdom juist door arbeiders is geproduceerd die het echter moesten doen met een modaal salaris van slechts 1.800 euro netto per maand, dan praten we nog niet eens over de lagere arbeidersklasse die het met minder moest (en nu nog moet) doen!

In een socialistische samenleving zijn er geen rijken meer. Want er worden geen miljoenen meer uitbetaald als salaris of bonussen. Directeuren worden niet meer aangesteld door aandeelhouders, maar door de gemeenschap en de arbeiders van bedrijven. Er zal niet meer gewerkt worden om winsten te behalen maar om de behoeftes van de mensheid te voorzien. Dat is de toekomst waarin wij altijd gelooft hebben. Helaas is deze toekomst nog nooit gerealiseerd mede door fouten, verraad en een machtige kapitalistische propaganda. Die propaganda is nog steeds in staat om de werkende klasse ervan te overtuigen dat er geen alternatief bestaat op het huidige systeem. Doordat de arbeiders ook geen eigen politieke partij of eigen media middelen bezitten, zijn ze afhankelijk van kapitalistische partijen en nieuwsbronnen. Die zullen natuurlijk niet het socialisme gaan bevorderen!

Dan is er ook nog het naïeve idee dat Europa samen sterk moet staan. Een populair idealistisch beeld waarin vooral hoopopgeleide jongeren geloven. Alsof deze Europese Unie voor mensen is gemaakt en niet voor het kapitalisme. Waarom is er dan zoveel ongelijkheid ontstaan sinds de jaren 90? Waarom leven de arbeiders van Oost Europa nog steeds van enorm lage salarissen? Hoe komt het dan dat Bulgarije en Roemenië tot de meest corruptste landen behoren, ondanks dat ze 8 jaar lid zijn van de EU?

Doordat er zo veel armoede heerst komen Roemeense en Bulgaarse arbeiders naar het westen. Het Nederlands minimumloon is drie keer modaal voor een Oost Europeaan. De kapitalisten vinden het prachtig, al die goedkope arbeidskrachten die niet klagen en zich heel makkelijk laten uitbuiten. Zelfs na 26 jaar sinds de ondergang van het stalinisme, durven Oost Europeanen nog steeds niet voor hun rechten op te komen. Logisch ook omdat ze niet de kans krijgen. In eigen land worden ze door politie en staat tegengewerkt, in het westen uitgebuit door ”werkgevers” en geminacht door westerse ”werknemers” die hun verwijten dat ze hun banen ”inpikken”!

De ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” (PVV) wil dolgraag een Nexit. Maar Geert Wilders wil vooral de grenzen sluiten voor Oost Europese arbeiders en vluchtelingen uit Syrië. Hij krijgt veel steun van arbeiders die denken dat de sociale zekerheid en baanzekerheid weer terug kunnen keren als Wilders eenmaal aan de macht is. Deze idioten snappen niet dat Wilders een neoliberaal is en echt niet aan de macht van het bedrijfsleven wil komen. Als lid van de VVD steunde Wilders de privatiseringen die Wim Kok doorvoerde en aangezien de PVV slechts één lid heeft, kunnen anderen geen invloed uitoefenen!

Willen revolutionair socialisten uit de EU? Ja, maar dat moet samengaan met een socialistische transformatie van de samenleving. Dat kan niet enkel en alleen een arbeiderspartij doen. Het klassenbewustzijn moet groeien, de partij kan slechts informeren en de werkende klasse aanmoedigen. Uiteindelijk zullen het de arbeiders zijn die de revolutie maken en niet de arbeiderspartij die slechts het voertuig is. Daarom is het noodzakelijk dat een arbeiderspartij wordt opgebouwd op een socialistisch programma. De SP had ooit een socialistisch programma tot 1999, toen de partij besloot om richting de sociaal democratie te trekken!

Steun voor een Nexit neemt verder af nu de propaganda van de Europese Unie aanslaat bij veel jonge Britten. Die voeren actie om hun land binnen de EU te houden. De Europese Commissie kan blij zijn met deze jeugdige naïevelingen, die niet snappen dat de unie niet voor hun bestaat. Natuurlijk is de steun van jongeren aan de EU, ook een afkeer van het racisme en haat tegen buitenlanders die veel voorstanders van Brexit laten zien. Racisme is flink gegroeid na het Britse referendum, maar dat is geen excuus om nu massaal achter een neoliberaal bolwerk te staan!

Belangrijk nu is dat er een partij voor de arbeiders ontstaan. Al jaren roepen revolutionair socialisten dat de SP terug moet naar het socialisme. Maar partijleider Emile Roemer is niet van plan om van de sociaal democratische koers af te stappen. Hij is weer gekozen om de partij de leiden voor de verkiezingen in 2017. Als de SP dan weer stagneert (wat ons niet zal verassen) moet men zich gaan afvragen waarom de partij niet meer stemmers trekt. Revolutionair socialisten zeggen al jaren dat de slapheid van Emile Roemer en de gematigde ideologie van de SP verantwoordelijk zijn voor de stagnatie van zowel leden als stemmers. Sinds 2007 hebben 8.000 mensen de partij verlaten!

De SP kan meer steun winnen als ze zich zou inzetten voor minderheden en stelling neemt tegen het racisme. Hier ligt echter een gevoelige punt, want de SP is een ”witte” partij met weinig gekleurde leden. Veel Nederlanders ontkennen daarnaast dat er spraken is van racisme in Nederland en de SP houdt uit opportunisme haar mond. Ze zwijgen uit angst om ”witte” stemmers kwijt te raken. Want het is duidelijk dat als de partij stelling neemt tegen racistische elementen, veel ”witte” arbeiders boos worden. Dit is te verklaren omdat rechts populistische opvattingen sterker geworden zijn onder de arbeidersklasse, waar de SP haar steun vandaan haalt!

Het probleem bij de SP is meer dan slechts hun stilzwijgen als het gaat om racisme. Het is hun onvermogen om een socialistisch alternatief neer te zetten. Socialisme is voor hun slechts een woord uit het verleden. Jan Marijnissen beweerde persoonlijk dat als hij de SP anno 2016 zou oprichten, hij niet voor de naam; ”Socialistische Partij” zou kiezen. Hier ligt de kern van het probleem. De SP is verrechtst en op dit moment geen partij voor een socialistisch Nederland!

 

NIET MOGELIJK ONDER HET KAPITALISME!

NIET MOGELIJK ONDER HET KAPITALISME!

Advertenties