Nee SP, de PvdA is niet het probleem

De SP klaagt, de slechte peilingen zouden het resultaat zijn van de PvdA. Want de sociaal democraten hebben politiek links zo slecht neergezet, dat de SP eronder lijdt aldus Emile Roemer. Dat de gematigde socialisten zo zwak staan in de peilingen ligt helemaal aan hun eigen ideologische slapheid en het feit dat arbeiders de partij niet als alternatief zien. Toegegeven de PvdA heeft links een slechte naam gegeven. Maar de SP biedt geen socialistisch alternatief en probeert al jaren om de PvdA (en dat liberale GroenLinks) haar kant op te krijgen. Dit terwijl arbeiders juist af willen van die verraderlijke ”Partij van de Asocialen”

Nee, het probleem op politiek links is niet de PvdA. Arbeiders snappen nu wel dat deze neoliberale partij niet meer links van aard is. Alleen de radicaal rechtse PVV en hun gehersenspoelde aanhangers geloven nog heilig in het rechtse sprookje van Martin Bosma, dat de PvdA een socialistische heilstaat wil oprichten. Populistisch rechts op het internet wil de sociaal democratie nog vaak ”socialistisch” noemen en de SP zelfs ”communistisch”, maar hun propaganda lekt aan alle kanten. De laatste vijf jaar heeft de PvdA onder Diedriek Samsom voorgoed bewezen hoe ”sterk en sociaal” ze al 30 jaar zijn. Het is spijtig dat het zolang geduurd heeft voordat de linkse kiezer dat ook begreep!

Nu zoekt de kiezer naar alternatieven. Een deel ziet heil in de jonge Jesse Klaver van GroenLinks. Een optimistische partijleider, die echter een partij leidt waar je als socialist enorm veel vraagtekens bij kunt zetten. Want het liberalisme is ook stevig verankerd in GroenLinks en dan met name hun steun aan de markt dictatuur en het kapitalistische denken. De Engelstalige Wikipedia noemt GroenLinks daarom ook terecht centrumlinks, ja zelfs ”groen-liberaal”. Klaver wil alles groener maken, maar blijft denken binnen de normen van het bestaande kapitalisme. Daarnaast heeft zijn partij in de laatste jaren bewezen trouw te zijn aan de neoliberale EU. Je kunt ze het beste zien als een groene variant van D66, een hippie versie van de Democraten!

Een ander deel van het linkse electoraat laat zich misleiden door de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek”. De PVV van Wilders beweert voor de zorg op te komen en keert zich (officieel) af van de traditionele kapitalistische politici. Als zuivere populist beweert de blonde dictator te spreken voor de arbeidersklasse. Maar laten we niet vergeten uit welk neoliberaal nest hij komt. Achter de schermen stemt zijn ”partij” steeds voor VVD standpunten. Bijvoorbeeld tegen het opstellen van een menselijk armoedebeleid, tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers, voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het verlagen van de huurtoeslag. Als de ex-PvdA stemmer dit allemaal zou weten, dan stemde hij/zij zeker niet op de PVV. Maar het is vooral hun boosheid en woede op de sociaal democraten, die vele graag willen afstraffen!

Dan is er nog een groep PvdA stemmers die nooit echte socialisten waren. Deze groep komt met name uit de hogere inkomstenklasse en voelt zich meer aangetrokken door Alexander Pechtold van Democraten 66. Deze rechtse sociaal democraten lijken meer op de sociaal liberalen van D66, waar de PvdA ideologisch al bij hoort. Officieel is er natuurlijk nog veel verschil tussen de sociaal democraten en sociaal liberalen. Want op papier is de Partij van de Arbeid nog een linkse partij, met linkse standpunten. Probleem is echter dat er van die standpunten weinig tot niets terecht komt, zodra men met VVD,D66 of CDA in een kapitalistische (en dat betekent anno 2017, neoliberale) regering zit. De sociaal democratie is altijd een ster geweest in het ”water bij de wijn doen”. Dat deed de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) al in 1939 toen men deel werd van de Nederlandse regering. Bedenk dat het Koninkrijk der Nederlanden toen der tijd nog een koloniale macht was en Indonesië onderdrukte. De opvolger van de SDAP (de PvdA) heeft tussen 1945 en 1949, zelfs met militair geweld geprobeerd om het kolonialisme te redden!

Waarom wint de SP de linkse kiezer niet? Dat heeft vooral met Emile Roemer en de partijkoers te maken. In 2006 zagen velen nog iets in Jan Marijnissen, hij was een strijdvaardige man die fel kon zijn. Daarnaast had de SP toen nog het karakter van een activistische partij. Na 2006 heeft de partijleiding ervoor gekozen om vooral te gaan spelen op de klassieke sociaal democratie. Hoewel het socialisme al sinds de jaren 90 uit het programma was geschrapt, zou er over een alternatieve maatschappij steeds minder gesproken worden. De SP lijkt zich erbij neer te leggen dat het kapitalistische stelsel niet te verslaan is. Dus wil men een soort ”menselijker en socialer” kapitalisme, een kreet die hoort bij de klassieke sociaal democratie. Daarnaast zocht de SP toenadering tot de PvdA en probeert al meer dan 11 jaar om die partij weer links te trekken. Dat de sociaal democraten weer met de neoliberale VVD gingen regeren in 2012, moet hard aangekomen zijn bij Roemer!

De linkse kiezer heeft daar niets aan. Een socialistische partij die steeds maar flirt met een partij die symbool staat voor klassenverraad. Daarnaast is de SP zeer zwak op het gebied van antiracisme en de strijd tegen het groeide nationalisme (”wij tegen hun” mentaliteit). Erger, de partij heeft bepaalde nationalistische trekken behouden uit de tijd toen ze nog een stalinistische partij waren. Stalinisten gebruiken vaak nationalisme omdat ze het ”socialisme in eigen land” nastreven en het internationalisme slechts als propagandaleus gebruiken. Alle volksrepublieken die vroeger bestonden waren enorm nationalistisch van aard. In Bulgarije moesten etnische Turken zelfs Bulgaarse namen aannemen en Noord Korea is een radicaal nationalistische dictatuur te noemen. De Sovjet-Unie dwong de Russische taal en cultuur af en trok etnische Russen voor!

De SP heeft geen socialistisch alternatief op de Europese Unie en wil slechte onderlinge samenwerking. De internationalistische linkse kiezer heeft daar niets aan. Wat socialisten zouden moeten doen in pleiten voor een Europa onder democratische controle van de werkende klasse. Een socialistisch Europa waarbij niet de macht van het bedrijfsleven centraal staat, maar het belang van de meerderheid: de arbeidersklasse. Maar daarvoor is deze EU niet gebouwd. Deze unie is er voor grote bedrijven, niet voor de werkende man/vrouw. Op het gebied van de zorg doet de SP wel goed werk. Het pleiten voor een nationaal zorgfonds is een goede stap. Helaas wordt al dat goede werk overschaduwt door het onvermogen van Emile Roemer om de werkende klasse voor de SP te winnen. De vriendelijke leerkracht is geen revolutionair en dat is nu precies het probleem!

Gaat de partij leren van haar aankomende nederlaag? Dat is maar de vraag want gematigde socialisten lijken het niet te begrijpen. Ze missen een klassenbewustzijn en durven niet maar het (marxistische) socialisme te kijken, uit angst voor een afkeurende reactie van de kapitalistische media. In Scandinavië stapte gematigde socialisten in regeringen met (rechtse) sociaal democraten en droegen ”regeringsverantwoordelijkheid”. Het resultaat was dat die socialistische partijen enorme verkiezingsnederlagen leden. Omdat ze als junior coalitiepartner in een kapitalistische regering, medeverantwoordelijk waren voor politiek die de arbeidersklasse niet ten goeden kwam . Het linkse electoraat voelde zich verraden en strafte deze partijen af. Politiek rechts heeft dit minder omdat rechtse politiek al jaren min of meer standaard is geworden. Je ziet het ook in de peilingen, de VVD verliest in verhouding niet veel zetels. Terwijl deze partij toch voor zoveel ongelijkheid zorgt. Probleem is dat het neoliberale electoraat daar niets van merkt. VVD stemmers behoren meestal niet tot de modale arbeidersklasse!

Roemer zoekt extern naar de oorzaken voor het feit dat zijn SP niet stijgt in de peilingen. Hij beweert dat politiek links niet aanslaat door sociaal democratisch verraad. Dat de kiezers allemaal ”verrechtst” zijn en dat de SP daar onder lijdt. Het is waar dat politiek links het niet makkelijk heeft door het verraad van de sociaal democraten aan de arbeidersklasse. Maar als Socialistische Partij moet je de sociaal democratie ontmaskeren als neoliberaal en niet proberen om samen op te trekken. Gelooft Emile Roemer echt dat het linkse vuur nog brandt bij de PvdA? Zo ja dan is hij behoorlijk naïef te noemen. Zelfs al gaat de PvdA terug naar haar sociaal democratische wortels, het is niet genoeg. Nederland heeft geen sociaal kapitalistische partij nodig, maar een arbeiderspartij die een socialistische maatschappij nastreeft. Gematigde socialisten en sociaal democraten durven niet meer antikapitalistisch te denken en blijven hierdoor beperkt in hun propaganda!

De kater voor de SP zal komen op 15 maart 2017. Dan zullen we zien hoe de kiezer kijkt naar de SP. De opkomst zal ook een grote rol spelen. In 2012 stemde 74% van de stemmers. Dit houdt in dat dus 26% thuis bleef en niet stemde. Slechts in 1998 was de opkomst iets lager, toen stemde 73% van de stemmers. Mochten er meer mensen thuis blijven dan zal dat vooral de SP raken. Want deze partij moet haar aanhang halen uit de arbeidersklasse. Als 25% van die klasse niet gaat stemmen dan kost dat de SP zetels. Revolutionair socialisten hopen dat men bij de Socialistische Partij eens gaat nadenken als de partij zetels verliest. 2010 was al een zwaar verkiezingsjaar, toen verloor de SP 10 zetels. In 2012 stagneerde de partij en bleef op haar 15 zetels. Als dat aantal naar 11 of 12 gaat, bewijst dit wederom dat het anders moet bij de SP!

 

campagneposter-sp

Advertenties